Obuwie zakupione w naszym sklepie objęte jest 24-miesięcznym okresem gwarancji producenckiej, liczonym od daty sprzedaży towaru. Aby zareklamować zakupione obuwie, najpierw wyślij do nas zdjęcia wady/uszkodzenia na adres e-mail: sklep@botimo.pl, w tytule maila wpisz REKLAMACJA. Przyspieszy to znacznie procedurę rozpatrywania. Reklamowane obuwie odeślij do nas wraz z formularzem reklamacyjnym.

Przesyłkę zapakuj, używając tego samego pudełka, w którym doręczono przesyłkę (tworzymy obieg zamknięty opakowań) i odeślij na adres:

BOTIMO Sp. z o.o.
Stanisław Dolny 312A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem lub
skierowanych do punktów odbioru (takich jak paczkomaty).

Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

Przygotuj paczkę

Przygotuj paczkę

Zapakuj starannie reklamowany produkt do pudełka, a następnie wydrukuj i dołącz do przesyłki wypełniony druk reklamacyjny.

Odeślij przesyłkę na nasz adres

Odeślij przesyłkę na nasz adres

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem lub skierowanych do punktów odbioru (takich jak paczkomaty).

Poczekaj na decyzję

Poczekaj na decyzję

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego obuwia. Gdy reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona, poinformujemy Cię o naszej decyzji.

Pamiętaj, że obuwie Botimo szyjemy tylko i wyłącznie z naturalnych skór licowych, welurowych, zamszowych, nubukowych, lakierowanych, dlatego też nasze buty wymagają dbałości i systematycznej konserwacji.

Obuwie z podszewką skórzaną, bez podszewki lub na podszewce skórzanej może farbować, co nie stanowi wady. Należy pamiętać, że Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru tylko, jeżeli istniały one w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W szczególności odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w wypadku uszkodzeń mechanicznych, wynikających między innymi z nieprawidłowego użytkowania Towaru, braku konserwacji lub nieprawidłowej konserwacji. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za normalne zużycie Towaru (np. zelówek, fleków, wyściółki) oraz uszkodzenia powstałe na skutek ścierania (np. podeszwy czy sznurowadła). Ponadto sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: Stanisław Dolny 312A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@botimo.pl.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Stanisław Dolny 312A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 11. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 12. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 13. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumer/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php
close

Lista życzeń